Forskrift om endring i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 10. oktober 2006 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov