Forskrift om endring i forskrift om tilskott til mjølkeproduksjon

Fastsett av Landbruksdepartementet 29. mars 2006 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I

I forskrift 26.08.99 nr. 965 om tilskott til mjølkeproduksjon gjøres følgende endringer:

§ 10 skal lyde:

§ 10. Satsar for grunntilskott

Det gis et grunntilskott på 235,0 øre pr. liter geitemjølk.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2006.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov