Forskrift om frakttilskudd for egg og krav til godkjenning av eggpakkerier

Fastsatt av Landbruksdepartementet 26. november 1998 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

 

Tilhørende lov