Forskrift om tilskott til norsk ull

Fastsett av Landbruksdepartementet 12. juni 1997 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Tilhøyrande lov