Forskrift om frakttilskudd på slakt

Fastsett av Landbruksdepartementet 8. januar 1998 med heimel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Tilhørende lov