Forskrift om distriktstilskudd til eggproduksjon

Fastsatt av Landbruksdepartementet 11. desember 2002 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Tilhørende lov