Forskrift om frakttilskuddsordninger for korn og kraftfôr under markedsordningen for korn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 23.05.2001 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Tilhørende lov