Jordbruksforhandlingene 2008 - Tilleggprotokoll fra forhandlingsmøte

Justering av regelverket for pristilskudd inkl. avrensordning

Avtaler og protokoller

Ny samleforskrift for pristilskudd i landbrukssektoren vil bli fastsatt i slutten av desember 2008, med iverksettelse 1. januar 2009. Forskriften bygger på den forutsetning at samtlige utmålingsregler for pristilskudd skal gis i eller i medhold av jordbruksavtalen. Som utmålingsregler menes i hovedsak tilskuddssatser, men også definisjoner av for eksempel hvilke foretak som er tilskuddsberettigede, samt sonegrenser for distriktstilskudd melk og kjøtt. Ved å holde utmålingsreglene atskilt fra vilkårene og de øvrige generelle rettsreglene, reduseres behovet for å måtte foreta endringer av forskriften etter hvert jordbruksoppgjør.

I tillegg til den samlede gjennomgangen av alle pristilskuddforskriftene, har partene sett behov for en justering av kap. 5.9 i avtaledokumentet om prisnedskrivingstilskudd potetsprit.

På forhandlingsmøtet 24. november 2008 ble partene enige om justering av jordbruksavtalens kapittel 5 Pristilskudd. Endringene i avtaleteksten trer i kraft 01.01.2009.

Vedlagt følger:

Oslo 16. desember 2008


___________________       ____________________    ___________________                   
   Per Harald Grue                 Pål Haugstad                   Ole-Anton Teigen