Forsiden

Forskrift om endring av forskrift 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 8. desember 2010 hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov