Forskrift om endring av forskrift 8. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11.12.2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. §§ 3, 5 og 6.

I

I forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn gjøres følgende endringer:

§ 3, skal lyde:

§ 3. Prisnedskrivingstilskudd
Prisnedskrivingstilskudd kan gis til registrerte foretak  som kjøper norskprodusert korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell
matmel- eller kraftfôrindustri. Tilskuddet gis etter satser fastsatt i jordbruksoppgjøret.
Det gis ikke tilskudd for
1. korn som nyttes i fiskefôr, eller
2. korn, matmel eller kraftfôr som eksporteres.

§ 7 første ledd, skal lyde:

Fra foretak som omsetter korn, mel, kraftfôr eller råvarer som kan anvendes til kraftfôr, kan Statens landbruksforvaltning kreve de opplysninger og den informasjon som er nødvendig for å behandle søknader om tilskudd, fastsette prisutjevningsbeløp, utøve kontroll, drive prisovervåkning og for øvrig forvalte markedsordningen for korn på en tilfredsstillende måte. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

§ 9 nytt annet ledd, skal lyde:

Ved bruk av korn til andre formål enn de som følger av denne forskriften, skal tilskuddet betales tilbake. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for tilbakebetalingen også i de tilfeller der kornet er videresolgt.

§ 9 annet ledd blir nytt tredje ledd.
     

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov