Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift 8. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11.12.2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. §§ 3, 5 og 6.

I

I forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn gjøres følgende endringer:

§ 3, skal lyde:

§ 3. Prisnedskrivingstilskudd
Prisnedskrivingstilskudd kan gis til registrerte foretak  som kjøper norskprodusert korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell
matmel- eller kraftfôrindustri. Tilskuddet gis etter satser fastsatt i jordbruksoppgjøret.
Det gis ikke tilskudd for
1. korn som nyttes i fiskefôr, eller
2. korn, matmel eller kraftfôr som eksporteres.

§ 7 første ledd, skal lyde:

Fra foretak som omsetter korn, mel, kraftfôr eller råvarer som kan anvendes til kraftfôr, kan Statens landbruksforvaltning kreve de opplysninger og den informasjon som er nødvendig for å behandle søknader om tilskudd, fastsette prisutjevningsbeløp, utøve kontroll, drive prisovervåkning og for øvrig forvalte markedsordningen for korn på en tilfredsstillende måte. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

§ 9 nytt annet ledd, skal lyde:

Ved bruk av korn til andre formål enn de som følger av denne forskriften, skal tilskuddet betales tilbake. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for tilbakebetalingen også i de tilfeller der kornet er videresolgt.

§ 9 annet ledd blir nytt tredje ledd.
     

II

Endringene trer i kraft straks.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen