Lov om kornforvaltning m.v.

Landbruks- og matdepartementet

LOV 2000-01-21 nr 07: Lov om kornforvaltning m.v.

Jfr. tidligere lover 22 juni 1928 nr. 27, 25 juni 1926 nr. 7.

Denne loven har til formål å sikre at omsetningen av korn, mel og kraftfôr skjer på en måte som ivaretar samfunnsmessige behov og bidrar til oppfyllelse av de mål og retningslinjer for slik omsetning som til enhver tid er vedtatt av Stortinget.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter