Høring - Forslag til endring av forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn

Forskrift om endring av forskrift 8. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.10.2007

Vår ref.: 200701630

Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet forslag til endring i forskrift 08. juli 2004 nr. 1122 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn, se vedlegg. Det foreslås endringer både i § 3 om prisnedskrivingstilskudd og § 9 om tilbakebetaling, sanksjoner m.v.

Høringsfrist: 17. oktober 2007. Høringsuttalelsene kan sendes pr. vanlig post eller pr. e-post til postmottak@lmd.dep.no.

Bakgrunn
Bakgrunnen for forslaget om forskriftsendring er den sterke økningen i de internasjonale kornprisene. For flere kornslag er norsk vare for tiden billigere enn importvare, der norskprodusert havre har størst prisforskjell i forhold til europeisk vare. Dette har medført at eksport av korn for tiden framstår som noe annet enn bare en teoretisk mulighet.

Forskriften om prisnedskrivingstilskudd m.v. er bl.a. hjemlet i lov om kornforvaltning, jf. Ot.prp. nr. 12 (1999-2000). I kap. 4.2.5 ble tilbaketrekking av tilskudd ved eksport av korn behandlet. Det ble bl.a. vist til at i kornforsyningsloven, som ble erstattet av lov om kornforvaltning, hadde en i § 5 annet ledd en bestemmelse som innebar at tilskudd utbetalt til korn omsatt i riket kunne kreves tilbake ved utførsel. Denne bestemmelsen ble ikke videreført i lov om kornforvaltning. Departementet la i Ot.prp. nr. 12 (1999-2000) i stedet til grunn at hjemmelen i kornforsyningsloven § 5 annet ledd kunne erstattes ved at det tas inn tilsvarende bestemmelser om tilbaketrekking i de forskriftene som regulerer utbetalingen av tilskuddet, dvs. at tilskuddet skal tilbakebetales ved en eventuell utførsel av varen.

Prisnedskrivingstilskuddet er en del av markedsordningen for korn som er et sentralt virkemiddel i gjennomføringen av den nasjonale landbrukspolitikken. Tilskuddet bidrar til likeverdige forhold mellom husdyrprodusenter med egen kornproduksjon og husdyrprodusenter uten slik produksjon, og bidrar samtidig til å redusere pris på kraftfôr og matmel, jf. forskriften § 1. I tråd med dette har intensjonen med prisnedskrivingstilskuddet vært at dette er en ordning som skal forbeholdes norsk korn som omsettes i det innenlandske markedet eller nyttes til matmel- eller kraftfôrproduksjon for innenlandsk forbruk. Dette er i tråd med vilkår satt i § 4 som gjelder matkorntilskudd, der det framgår at matkorntilskudd kan gis til registrerte foretak som anvender korn i tilvirkning av mel, gryn eller andre cerealprodukter som nyttes til mat beregnet til innenlandsk forbruk. Intensjonen har videre vært at prisnedskrivingstilskudd ikke skal gis til korn som nyttes til produksjon av fiskefôr.

Slik formuleringen i forskriften § 3 om prisnedskrivingstilskudd er i dag, avgrenses det imidlertid ikke eksplisitt mot eksport av prisnedskrevet korn, korn som eksporteres som matmel eller kraftfôr eller korn som nyttes i fiskefôr. På bakgrunn av de høye kornprisene på verdensmarkedet, foreslår departementet en forskriftsendring som presiserer anvendelsesområdet for prisnedskrivingstilskuddet.

Nærmere om de foreslåtte endringer av §§ 3 og 9

Til § 3. Prisnedskrivingstilskudd
Prisnedskrivingstilskudd kan p.t. gis til registrerte foretak som kjøper norskprodusert korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell matmel- og kraftfôrindustri. Uavhengig av om tilskuddet gis til kornkjøperen eller direkte til produsent av matmel eller kraftfôr er formålet med tilskuddet å sikre avsetning av norsk korn, samt å redusere prisen på korn som råvare til kraftfôr eller matmel innenlands.

Teksten presiseres slik at ordlyden samsvarer med intensjonene i ordningen. Som i dag knyttes vilkåret for å motta tilskudd opp mot at kornet benyttes i kommersiell matmel- eller kraftfôrindustri i Norge. Det avgrenses imidlertid mot å kunne gi tilskudd for korn som nyttes i fiskefôr eller eksporteres som matmel eller kraftfôr.

Slik § 3 er formulert i dag, kan man motta prisnedskrivingstilskudd dersom kornet videreselges eller benyttes i kommersiell matmel- og kraftfôrindustri. Vilkåret om videreslag tas ut. Uavhengig av om kornet kjøpes for videresalg, eller om det kjøpes av kommersielle matmel- eller kraftfôrprodusenter, er formålet med tilskuddet at kornet uansett skal nyttes i kommersiell matmel- eller kraftfôrindustri. Departementet legger  således til grunn at begrepet ”videresalg” er overflødig som selvstendig vilkår. At  ”videresalg” ikke lenger står i ordlyden medfører dermed ikke noen materiell endring av forskriften. Kornkjøpere kan fremdeles videreselge korn og vil motta tilskudd ved slikt videresalg, men det forutsettes at kornet også etter videresalget skal benyttes i tråd med ordningens intensjoner.

I § 3 i dag står det at det ikke gis tilskudd for korn som er uegnet til framstilling av mat eller fôr. Det gis heller ikke tilskudd ved kjøp av korn til såkorn eller korn til hjemmemaling. Disse vilkårene tas ut. Departementet mener at bestemmelsen om at kornet må benyttes i kommersiell matmel- eller kraftfôrindustri overflødiggjør avgrensingen mot hjemmemaling, såkorn og korn som er uegnet til mat eller fôr.

Ut over dette er det ikke tilsiktet noen realitetsendringer i forhold til någjeldende § 3.

Til § 9 Tilbakebetaling, sanksjoner m.v.
For å kunne håndheve vilkåret om at det prisnedskrevne kornet skal nyttes i tråd med ordningens intensjoner, foreslår paragrafen at tilskuddet skal betales tilbake dersom kornet, matmelet eller kraftfôret eksporteres, eller dersom kornet nyttes i fiskefôr. Etter departementets syn er det tilskuddsmottakeren som er nærmest til å kunne kontrollere hva kornet benyttes til, og bestemmelsen legger derfor opp til at tilskuddsmottaker vil være ansvarlig for at tilbakebetalingen av tilskuddet finner sted, selv om kornet er videresolgt.

Dette innebærer at Statens landbruksforvaltning vil kunne kreve tilskuddet tilbake fra kornkjøperen, selv om det er en senere kjøper av kornet som eksempelvis eksporterer det. I de tilfellene kornet blir videresolgt medfører bestemmelsen at det blir opp til den enkelte tilskuddsmottaker for eksempel å kontraktsfeste regressmuligheter dersom man anser at dette bedre sikrer selgers interesser dersom en kjøper av kornet ønsker å benytte dette i strid med vilkårene for tilskuddet. 

Administrative og økonomiske konsekvenser
For landbruksmyndighetene vil forslaget ikke medføre vesentlige administrative konsekvenser.

For markedsaktørene vil en eventuell eksport av korn, matmel eller kraftfôr, eller dersom kornet nyttes i fiskefôr, medføre at prisnedskrivingstilskuddet må betales tilbake. Det har som nevnt ovenfor heller ikke tidligere vært intensjonen at det skal gis prisnedskrivingstilskudd til slike formål.

Med hilsen


Leif Forsell e.f. 
ekspedisjonssjef
                                                                                             Sigurd Sandaaker
                                                                                                seniorrådgiver

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet xx.xx.2007 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og lov 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. § 3 og § 6.

I


I forskrift om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn gjøres følgende endringer:

§ 3, skal lyde:

§ 3. Prisnedskrivingstilskudd
Prisnedskrivingstilskudd kan gis til registrerte foretak*  som kjøper norskprodusert korn fra produsent dersom kornet benyttes i kommersiell
matmel- eller kraftfôrindustri i Norge. Tilskuddet gis etter satser fastsatt i jordbruksoppgjøret.
Det gis ikke tilskudd for korn som
1. nyttes i fiskefôr, eller
2. eksporteres som matmel eller kraftfôr.


§ 9 nytt annet ledd, skal lyde:

Ved bruk av korn til andre formål enn de som følger av denne forskriften, skal tilskuddet betales tilbake. Tilskuddsmottaker er ansvarlig for tilbakebetalingen også i de tilfeller der kornet er videresolgt.

§ 9 annet ledd blir nytt tredje ledd.
     

II

Endringene trer i kraft straks.


*Jf. lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak

Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Finansdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet
Konkurransetilsynet
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Kjøttindustriens Fellesforening
Norkorn
Norske Felleskjøp
Fiskå Mølle
Norsk Landbrukssamvirke
Norgesfôr
Unikorn AS
Handel- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kornbøndenes Interesseorganisasjon
Norges Pelsdyralslag
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening