Forskrift om midler til bygdeutvikling 2007

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 15.02.2007 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov