Forskrift om midler til bygdeutvikling 2005

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24.01.2005 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Tilhørende lov