Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 5. januar 2022 med hjemmel i lov 12. mai 1995 om jord (jordlova) § 18.

Tilhørende lov