Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18. Endringer: Endret ved forskrift 18. des 2015 nr. 1745.

Se forskriften på lovdata.no