Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. desember 2019 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I

I forskrift 19. desember 2014 nr. 1816 om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket gjøres følgende endring:

§ 3 første ledd bokstav c skal lyde:

c) Investeringer i produksjonsanlegg: Til investeringer i faste anlegg og tilhørende produksjonsutstyr av varig karakter, kan det gis tilskudd til inntil 35 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 35 prosent av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskuddet er 2 mill. kroner per prosjekt. Den øvre grensen gjelder ikke i Troms og Finnmark fylke.

Ved bruk av tre som byggemateriale, kan det i tillegg gis et tilskudd på inntil 20 prosent av innvilget tilskudd etter første ledd, begrenset oppad til 400 000 kroner. Ved utmåling av tilskuddet skal det skal tas hensyn til graden av trebruk i prosjektet.

II

Endringen trer i kraft 1. januar 2020.

Tilhørende lov