Forskrift om tilskudd til genressurstiltak – husdyr, planter og skogtrær

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og Stortingets budsjettvedtak for kap. 1139, post 71, 18. desember 2017.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov