Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. august 2016 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og jordbruksavtalen kap. 1150 post 50.11, og av Klima- og miljødepartementet 10. august 2016 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak for kap. 1420 post 81 (ikke verdensarvområdene). LMD – hjemmel (budsjettvedtak) i jordbruksavtalen kap 1150 post 50.11 (Landbrukets utviklingsfond – LUF)

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov