Forskrift om kompensasjonstilskudd til deltakere i prosjekt «Friskere geiter»

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2013 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endringer: Endret ved forskrift 9 juli 2014 nr. 965.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov