Forskrift om endring i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 10. juni 2020 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov