Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med heimel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18. Endringar: Endra ved forskrift 30 juni 2015 nr. 821. Rettingar: 25.08.2015 (§ 5 tredje ledd første punktum).

Se forskriften på lovdata.no