Forskrift om tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. juli 2008 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Endringer: Endret ved forskrifter 16 juli 2009 nr. 1011, 14 april 2010 nr. 517, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov