Landbrukseiendommer

Målet med eiendomspolitikken er å sikre at produktive arealer blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Bruk, vern og fordeling av arealressurser og landbrukseiendommer er et sentralt ansvarsområde for Landbruks- og matdepartementet.

Spirende åker på gård.

Landbrukseiendom

Reglene om eierskap og forvaltning av arealressurser i landbruket kan spores mer enn 1000 år tilbake i tid. I dag legger særlig tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Jordbrukslandskap. Høst på Holstad, Ås i Akershus-f-

Konsesjon

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta den.

Voll gård, Ås i Akershus.

Odel

Odelsloven gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eieren selger eiendommen eller dør.

Aktuelt nå

Skog og åker.

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven:

Informasjon til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet og Kartverket

29.06.2017: 21. juni 2017 vedtok Stortinget en rekke endringer i eiendomslovgivningen i landbruket. Endringene er et resultat av Stortingets behandling av Prop. 92 L (2016-2017) som ble fremmet for Stortinget i vårsesjonen. I tillegg vedtok Stortinget en endring i jordlovens virkeområde 16. juni 2017. Denne endringen er et resultat av Stortingets behandling av Prop. 97 L (2016-2017) som også ble fremmet for Stortinget i vårsesjonen.

Gravemaskin på åker ved boligfelt.

KOSTRA 2015 - Omdisponering av dyrka mark

15.03.2016: Omdisponeringen av dyrka mark ligger stabilt på et relativt lavt nivå, viser de foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) for 2015. 6264 dekar dyrka mark er registrert omdisponert i 2015, mens tallene for 2014 var 5710 dekar. 675 dekar av disse er knyttet til utvidelse av kampflybasen i Ørland kommune, noe Stortinget har vedtatt etablert.

Dokumenter

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Prop. 96 L (2014-2015)

Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.)

17.04.2015: Proposisjonen inneheld forslag til endringar i reglane om saksbehandling i den nye jordskiftelova av 21. juni 2013 nr. 100 som skal tre i kraft 1.1.2016. Proposisjonen inneheld også forslag til å rette opp feil i nokre av paragrafane i lova.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40 (08:00-15:00)
Pressekontakt: Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren innholder ulovlige tegn!

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.