Landbrukseiendommer

Målet med eiendomspolitikken er å sikre at produktive arealer blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Bruk, vern og fordeling av arealressurser og landbrukseiendommer er et sentralt ansvarsområde for Landbruks- og matdepartementet.

Spirende åker på gård.

Landbrukseiendom

Reglene om eierskap og forvaltning av arealressurser i landbruket kan spores mer enn 1000 år tilbake i tid. I dag legger særlig tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Jordbrukslandskap. Høst på Holstad, Ås i Akershus-f-

Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Aktuelt nå

Gårdsvei. Vold i Råde, Østfold.

Nær ved å nå jordvernmålet

15.06.2018: De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 4 025 dekar i 2017. Dette er en nedgang på hele 36 % fra 2016. Særlig har omdisponeringen til samferdselsformål gått ned fra 2016 til 2017.

Småbruk i Lommedalen, Bærum.

Endringer i jordloven

10.01.2018: Endringer i jordlovens regler om virkeområde trådte i kraft 1.1.2018. Endringen gjelder jordloven § 2 om unntak fra forbudet mot omdisponering etter § 9 og krav til samtykke for deling etter § 12. Unntakene er nå utvidet slik at de omfatter tiltak med konsesjon etter energiloven § 3-1, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven. Endringen gir en enklere og mer forutsigbar prosess for tiltakshavere og kommunene der utbygging skjer.

Dokumenter

Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

21.04.2017: Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves.

Prop. 96 L (2014-2015)

Endringar i jordskiftelova 2013 (reglar om saksbehandling mv.)

17.04.2015: Proposisjonen inneheld forslag til endringar i reglane om saksbehandling i den nye jordskiftelova av 21. juni 2013 nr. 100 som skal tre i kraft 1.1.2016. Proposisjonen inneheld også forslag til å rette opp feil i nokre av paragrafane i lova.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40 (08:00-15:45)
Pressekontakt: Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet
Adresse: Postboks 8007 Dep. , 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),

Til toppen