Landbrukseiendommer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Målet med eiendomspolitikken er å sikre at produktive arealer blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Bruk, vern og fordeling av arealressurser og landbrukseiendommer er et sentralt ansvarsområde for Landbruks- og matdepartementet.

Spirende åker på gård.

Landbrukseiendom

Reglene om eierskap og forvaltning av arealressurser i landbruket kan spores mer enn 1000 år tilbake i tid. I dag legger særlig tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Jordbrukslandskap. Høst på Holstad, Ås i Akershus-f-

Konsesjon

Når en eiendom er omfattet av konsesjonsplikt, må ny eier innhente tillatelse for å overta den.

Voll gård, Ås i Akershus.

Odel

Odelsloven gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom når eieren selger eiendommen eller dør.

Aktuelt nå

Flomskader.

Nye reglar om erstatning for naturskadar

07.07.2016: Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsett ei ny forskrift som gir utfyllande reglar til naturskadeerstatnings-lova. Både lova og forskrifta trer i kraft 1. januar 2017. Samstundes vert det innført eit nytt system for sakshandsaming og ein eigen nettportal for søkarar av naturskadeerstatning. Landbruksdirektoratet skal forvalte ordninga.

Gårdsbruk i Rogaland.

Forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

27.06.2016: Landbruks- og matdepartementet sender i dag på høring forslag til endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Innholdet i forslagene er i hovedsak en oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 483 til 490.

Priskontroll: Beløpsgrensen heves til 3,5 millioner kroner

24.02.2016: Landbruks- og matdepartementet har, 23. februar, fastsatt at beløpsgrensen ved prisvurdering etter konsesjonsloven skal heves fra 2,5 til 3,5 millioner kroner. Det betyr at prisvurderingen skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under den nye beløpsgrensen. Endringen trer i kraft straks.

Flere saker om Landbrukseiendommer

Dokumenter

Prop. 96 L (2014-2015)

17.04.2015: Proposisjonen inneheld forslag til endringar i reglane om saksbehandling i den nye jordskiftelova av 21. juni 2013 nr. 100 som skal tre i kraft 1.1.2016. Proposisjonen inneheld også forslag til å rette opp feil i nokre av paragrafane i lova.

Prop. 80 L (2013–2014)

25.04.2014: Departementet legger i denne proposisjonen fram forslag til ny naturskadelov, lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven). Lovforslaget bygger på en utredning av ny naturskadelov foretatt av Statens landbruksforvaltning (SLF), samt innkomne høringsuttalelser.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner
NOUerhøringerlover og regler 
fra departementet

Kontakt

Landbruks- og matdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Pressevakt: 22 24 91 40 (08:00-15:45)
Pressekontakt: Pressekontakter i Landbruks- og matdepartementet
Adresse: , Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo
Besøksadresse: Teatergata 9 (R6),