Deling av landbrukseiendom

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt.

En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke. 

Dette gjelder både når et areal blir fysisk delt fra en eiendom, og ved forpakting, tomtefeste og annen leie eller bruksrett som gjelder for mer enn 10 år. 

Delingsbestemmelsen gjelder også for eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, forutsatt at de utgjør én driftsenhet.

Søknaden sendes til kommunen. 

Formålet er å sikre og samle bygninger og arealressurser til landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. 

Gård i Telemark.
En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Eksterne lenker: