Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

M-35/1995 - Om jordloven § 1

R-398 (09.05.1995)

Rundskriv
M-35/1995
R-398

Saksnr. 999995 50219 DIK

Juni 1995

Til

fylkeslandbruksstyrene, BU-styrene, fylkesmennene og kommunene

 

Jordlovens formål

Landbruksdepartementet redegjør i dette rundskrivet for jordloven § 1 slik den skal anvendes etter lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord. Fremstillingen gjelder forståelsen av § 1 og hvordan den skal brukes i forbindelse med avgjørelser etter jordloven ( link til loven) og forskrifter gitt med hjemmel i loven, samt andre lover og forskrifter der jordlovens formål er trukket inn som del av avgjørelsesgrunnlaget.

Jordloven § 1 angir rammen for de avgjørelser som kan fattes med hjemmel i loven. I dette rundskrivet gir departementet retningslinjer for avveiningen og vektleggingen av de ulike momentene som er nevnt i formålsbestemmelsen. Retningslinjene må følges av de myndigheter som behandler eller avgjør saker i medhold av loven. Ved bruk av rundskrivet, er det viktig å ha for øye at vurderingene som skal gjøres i den enkelte sak er helhetsvurderinger hvor de enkelte momentene må ses i sammenheng.

Ved dette rundskrivet oppheves Landbruksdepartementets rundskriv M-102/91.

Se også: M-34/95

Med hilsen

Kåre Selvik

Ingrid Aasen