Prop. 92 L (2016–2017)

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven, jordloven og forpaktningsloven. Endringene innebærer bl.a. at arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord heves. Det foreslås at priskontrollen ved konsesjonsbehandling av rene skogeiendommer oppheves, og at arealgrensen for slik priskontroll heves til 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog. Videre foreslås det unntak fra konsesjonsplikt og delingsbehandling ved visse erverv av tilleggsjord og tomter til bolig, fritidshus og naust. Det foreslås også forenklinger i driveplikten og en enklere løsning for å trekke uberettiget utbetalt tilskudd tilbake.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken