Historisk arkiv

M-2/2016 Endring i rundskriv M-2/2012. Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet endrer i dette rundskrivet rundskriv M-2/2012. Rundskriv M-2/2012 fastsetter at prisvurderingen skal unnlates for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 2.500.000.

Stortinget behandlet 16. februar 2016 Prop. 124 L (2013-2014) med forslag om opphevelse av priskontroll. Stortinget har i tilknytning til behandlingen bl.a. vedtatt følgende: 

"III
Stortinget ber regjeringen fastsette at det ikke skal være priskontroll ved overtakelse av en eiendom med bolighus, med mindre overdragelsessummen overstiger 3,5 millioner kroner. 

X
Stortinget ber regjeringen presisere overfor landbruksforvaltningen, fylkesmannsembetet, kommunene og fylkeskommunene at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges." 

På denne bakgrunn bestemmer departementet at for bebygde, konsesjonspliktige landbrukseiendommer hvor kjøpesummen er under kr. 3.500.000,- skal prisvurderingen heretter unnlates. 

Beløpsgrensen gjelder som tidligere eiendommer med boligbebyggelse som har en brukbar standard slik at kjøperen kan tilflytte eiendommen. I denne forbindelse er det et vurderingsmoment om det er tilfredsstillende løsninger for vei, vann og avløp. 

For øvrig gjelder rundskriv M-1/2010

Endringen trer i kraft straks, og gjelder alle saker som er kommet inn til kommunen hvor det pr. dette rundskrivs dato ikke er truffet vedtak i første instans. Endringen gjelder dessuten ved behandling av klage som ikke er endelig avgjort. 

Stortingsbehandlingen innebærer at priskontrollen ved konsesjonsvurderingen skal opprettholdes slik at konsesjonslovens bestemmelser om priskontroll skal følges. Henstillingen i brev 4. desember 2013 om ikke å legge avgjørende vekt på pris ved konsesjonsvurderingen mens forslaget om å oppheve priskontrollen var til behandling, vil med dette bortfalle. 

Ved behandlingen av proposisjonen har Stortinget ut over dette gitt en rekke føringer for framtidige endringer i henholdsvis konsesjonsloven, odelsloven og jordloven. Departementet vil komme tilbake til disse føringene i form av høringsdokumenter. 

 

Med hilsen 

Pål Vidar Sollie
ekspedisjonssjef                                                                                                                                                                                                      Inger Grette                                                                                                          Avdelingsdirektør

Kopi: Fylkeskommunene