Historisk arkiv

M-1/2010 Endringer i rundskriv M-3/2002 - Priser på landbrukseiendommer ved konsesjon. Boverdi og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet fastsetter i dette rundskriv enkelte endringer i rundskriv M-3/2002, jf. rundskriv M-7/2002 (kapitaliseringsrentefot på skog og tilleggsverdi ved kjøp av skog i rasjonaliseringsøyemed) og rundskriv M-4/2004 (kapitaliseringsrentefot på jord og nedre beløpsgrense for prisvurdering ved konsesjonsbehandling av bebygd eiendom).