Høring – Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2015

Vår ref.: 14/1567

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv., samt å oppheve enkelte bestemmelser i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten (odelslova) som omhandler boplikt. 

Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige. Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene. Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private. 

Høringsfristen settes til 15. januar 2015.

Høringsuttalelser sendes innen fristen, gjerne elektronisk til postmottak@lmd.dep.no. Høringsdokumentene er lagt ut på departementets hjemmeside: http://www.regjeringen.no.

 

Med hilsen 

Pål Vidar Sollie (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Inger Grette
                                                                                          avdelingsdirektør

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Bygdekvinnelaget
 • Bygdeungdomslaget
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Finans Norge
 • Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges TakseringsForbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Landbruksdirektoratet
 • Statskog SF
 • Huseiernes Landsforbund
 • Skattebetalerforeningen