Historisk arkiv

Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt.

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom. Forslaget innebærer at alle regler om boplikt ved overtakelse av fast eiendom oppheves. Forslaget omfatter både regler om boplikt på landbrukseiendom og kommunale forskrifter om nedsatt konsesjonsgrense (nullgrense) i kommunene.

- Eiendomsretten er en grunnleggende verdi i vårt samfunn. Regjeringen vil derfor styrke den enkeltes rett til fritt å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

- Konsesjonsloven innebærer sterke inngrep overfor den enkelte ved at det offentlige bestemmer hvem som skal få kjøpe en eiendom, og til hvilken pris. Det er også vanlig å sette vilkår om boplikt. Loven har virket gjennom mange år, men jeg kan ikke se at resultatene for samfunnet forsvarer dagens praksis. Tvert i mot står over 30.000 garder i dag tomme og ubrukte, samtidig som mange sier de har problemer med å få kjøpe, sier Sylvi Listhaug.

Styrker den private eiendomsretten
Reglene om konsesjon og boplikt innskrenker eierens rådighet over eiendommen sin. Høringsforslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private. 

Hindrer et effektivt marked
I høringsforslaget er det vist til at konsesjonslovens bestemmelser kan virke prisdempende og begrense selgers vilje til å legge eiendommen ut for salg i et åpent marked. Reglene kan derfor være til hinder for et effektivt marked. Dette kan blant annet få som følge at rekrutteringen til næringen svekkes, og at det kan være vanskelig for aktive næringsutøvere å få kjøpe tilleggsjord. Dette kan på sikt svekke mulighetene for effektiv og rasjonell landbruksdrift. Gjeldende bestemmelser kan også dempe investeringslysten og derved svekke driftsgrunnlaget på en del eiendommer.  

Usikkert hvordan reglene virker
Det er vist til at håndhevingen av reglene i konsesjonsloven krever betydelige offentlige og private ressurser. Forskningsresultater kan samlet sett tyde på at det er usikkert hvordan reglene om boplikt på landbrukseiendom virker.

Høringsfristen er satt til 15. januar 2015.

Gårdsbruk
Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. (Foto: Torbjørn Tandberg)