Historisk arkiv

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven trer i kraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Lov 21. juni 2017 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. ble sanksjonert av Kongen i statsråd i dag. Loven innebærer en rekke endringer i lovgivningen, bl.a. heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om driveplikt. Endringene er en liberalisering av landbrukslovgivningen som kan stimulere til økt omsetning av landbrukseiendommer.

– Endringane i priskontroll for reine skogeigedomar vil stimulere til auka omsetnad av skog. Det legg til rette for eit meir aktivt skogbruk.  Auka omsetnad kan dermed føre til auke i avvirkinga og i investeringar i planting og ungskogpleie. Det kan over tid også føre til ein meir tenleg eigedomsstruktur med større skogeigedomar enn i dag, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Reglene om priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer oppheves med virkning fra 1. juli i år. De øvrige endringene trer i kraft 1. september.