Historisk arkiv

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven: Informasjon til kommuner, fylkesmenn, Landbruksdirektoratet og Kartverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

21. juni 2017 vedtok Stortinget en rekke endringer i eiendomslovgivningen i landbruket. Endringene er et resultat av Stortingets behandling av Prop. 92 L (2016-2017) som ble fremmet for Stortinget i vårsesjonen. I tillegg vedtok Stortinget en endring i jordlovens virkeområde 16. juni 2017. Denne endringen er et resultat av Stortingets behandling av Prop. 97 L (2016-2017) som også ble fremmet for Stortinget i vårsesjonen.

Departementet har sendt ut et informasjonsbrev til de offentlige organer som har ansvar for praktiseringen av de lovene som er endret. Brevet orienterer nærmere om endringene, og om når de trer i kraft. Veiledning for praktiseringen av nye regler vil bli innarbeidet i eksisterende rundskriv på et senere tidspunkt.