Historisk arkiv

Endringer i landbrukslovgivningen trer i kraft 1. september 2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Landbruks- og matdepartementet

Færre eiendommer enn i dag vil omfattes av konsesjonsplikt, boplikt og odel. Driveplikten forenkles.

– Eg er glad for at vi no får endringane i eigedomslovgivinga i havn, seier landbruks- og matministar Jon Georg Dale.

Ved lov 21. juni 2017 nr. 99 om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) ble det vedtatt endringer i landbrukslovgivningen. Arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord ble hevet fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar, priskontrollen ble opphevet for rene skogeiendommer, konsesjonsfriheten ved erverv av ubebygde tomter ble større, og reglene om driveplikt oppfylt ved bortleie ble bl.a. enklere enn før. Departementet har i brev av 29. juni 2017 gitt en orientering til kommunene, fylkesmennene mv. om endringene. 

Priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer ble opphevet med virkning fra 1. juli 2017. De øvrige endringene trer i kraft 1. september. I tilknytning til ikrafttredelsen 1. september fastsetter Landbruks- og matdepartementet nytt rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt, forskrift om beløpsgrense ved gjennomføring av priskontroll og nytt rundskriv M-2/2017 Driveplikten etter jordloven. Departementet har i brev 1. september 2017 gitt orientering om dette til kommunene, fylkesmennene, Landbruksdirektoratet og Kartverket. 

– Dei fører til at færre overtakingar av landbrukseigedom vil vere omfatta av konsesjonsplikt, buplikt og priskontroll. Dei legg dessutan til rette for eit større utbod av skogareal, noko som kan føre til auka aktivitet i skognæringa. Nye rundskriv om driveplikt og konsesjon, og forskrift om at kjøpesum under ei viss grense er unntatt frå priskontroll, fører også til eit enklare regelverk. Vi har med dette styrkt den private eigndomsretten, seier Dale.  

Konsesjon, priskontroll og boplikt

Endringene i konsesjonsloven er innarbeidet i nytt rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt. Rundskrivet inneholder dermed en oppdatering, og tidligere rundskriv og brev knyttet til omfanget av priskontroll er innarbeidet. Regler om verdsettingen er fortsatt i hovedsak fastsatt i rundskriv M-3/2002. 

Endring av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring og om fulldyrket jord

Gjeldende beløpsgrense ved gjennomføring av priskontroll er forskriftsfestet. 

Driveplikt etter jordloven

Endringene i driveplikten er innarbeidet i nytt rundskriv M-2/2017 som erstatter rundskriv M-3/2011.  Formålet med rundskrivet er å gi en oppdatert framstilling av reglene om driveplikt, og være et verktøy for kommunenes praktisering av saker om driveplikt.