M-2/2017 - Driveplikten etter jordloven

Ved lov 19. juni 2009 nr. 98 om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv. ble det fastsatt regler i jordloven om driveplikt. Reglene erstattet de tidligere reglene i odelsloven og konsesjonsloven samt reglene om vanhevd i jordloven. Endringene trådte i kraft 1. juli 2009.