M-2/2021 - Driveplikt, omdisponering og deling

etter lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) §§ 8, 9 og 12