Forskrift om endring av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. september 2017 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 9 a jf. delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

I

Forskriftens tittel skal lyde:

Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll 

II

Nytt kapittel 4 skal lyde:

Kapittel 4. Beløpsgrense for priskontroll

§ 6 a Prisvurdering etter konsesjonsloven § 9 a skal unnlates ved erverv av bebygd eiendom med brukbart bolighus dersom den avtalte prisen er under 3,5 millioner kroner.

Kapittel 4 blir kapittel 5.

III

Endringen trer i kraft 1. september 2017.