Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 8. desember 2003 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2, § 8 og § 9a, jf. delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.Endringer: Endret ved forskrifter 6 jan 2004 nr. 10, 21 juni 2006 nr. 668, 23 juni 2009 nr. 830, 27 nov 2009 nr. 1476, 22 sep 2014 nr. 1223, 17 mars 2017 nr. 347, 1 sep 2017 nr. 1324.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov