Konsesjonsloven

Landbruks-og matdepartementet

LOV-2003-11-28-98 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

  1. framtidige generasjoners behov 
  2. landbruksnæringen 
  3. behovet for utbyggingsgrunn 
  4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
  5. hensynet til bosettingen.
Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser