Konsesjonsloven

LOV-2003-11-28-98 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser