Forsiden

Forskrift om opphevelse av forskrift etter konsesjonsloven § 5, Folldal kommune, Hedmark

Fastsatt at Landbruks- og matdepartementet 08.03.2007 med hjemmel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf § 22, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

Forskrift etter konsesjonslovens § 5, Folldal kommune, Hedmark, av 29.6.1990 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov