Forsiden

Forskrift om endring i forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. mars 2017 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 8, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov