Forsiden

Forskrift om opphevelse av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, Finnmark av 30. mars 1990 nr. 289

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og delegeringsvedtak av 28. november 2003 nr. 1401.

Tilhørende lov