Høring - Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2004