Høring - Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2004

Vår ref.:

 

Deres ref

Vår ref

Dato

200303127-/EDA

13.11.2003

Høringsbrev – Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten

Vedlagt for uttalelse oversendes Odelslovutvalgets innstilling NOU 2003:26 om odels- og åsetesretten. Det bes om at høringsinstansene selv underretter underliggende eller tilsluttede organer som bør forelegges innstillingen.

Høringsfristen er 1. juli 2004.

For å lette arbeidet med å sortere høringsuttalelsene anmodes det om at merknadene skrives kronologisk ut fra systemet i innstillingen. Det bes videre om at høringssvarene sendes elektronisk til postmottak@ld.dep.no. Innstillingen og høringsbrevet ligger også under http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/dok/Horinger/Horingsdokumenter/2003/Horing-Odelslovutvalgets-innstilling-NOU.html?id=96086

1 Vedlegg

Med hilsen

Inger Grette (e.f.)
avdelingsdirektør

Erlend Stabell Daling

 • Bondekvinnelaget
 • Bygdeungdomslaget
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Departementene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkeslandbruksstyrene
 • Fylkesmennene
 • Innlandsprogrammet i Sør-Trøndelag, c/o Sør-Trøndelag fylkeskommune
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunene
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Likestillingsrådet
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Statens landbruksforvaltning