Forskrift om opphevelse av forskrift om registrering av dyrka jord som er vanhevda eller ligger unytta av 6. juni 1995 nr. 547

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 12. Mai 1995 nr. 23 om jord vedtak III

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2009 med hjemmel i lov 12. Mai 1995 nr. 23 om jord vedtak III.

I

Forskrift om registrering av dyrka jord som er vanhevda eller ligger unytta av 6. Juni 1995 nr. 547 oppheves. 

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2009.

Tilhørende lov