Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.

Landbruks- og matdepartementet

Lov om endring av lov om odelsretten og åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. og lov om jord mv.

Endringslov til odelsloven, konsesjonsloven mv

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter