Delegering av mynde etter lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten

Fastsett ved kgl.res. 11. februar 2011 med heimel i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten § 30, § 31, § 32 og § 33. Fremja av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov