Forskrift om saksbehandling i saker om odelsfrigjering etter odelslova §§ 30 til 32

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 11. februar 2011 med heimel i lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten § 33, jf. delegeringsvedtak 11. februar 2011 nr. 137.<br> Endringar: Endra ved forskrifter 12 des 2013 nr. 1496, 22 sep 2014 nr. 1223.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov