Odelslova

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1974-06-28-58 Lov om odelsretten og åsetesretten.

Odelsrett kan hevdast til fast eigedom som nemnt i § 2. Slik eigedom blir kalla odlingsjord. Den som eig odlingsjord når odelshevdstida går ut, blir kalla odlar.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser