Odelslova

LOV-1974-06-28-58 Lov om odelsretten og åsetesretten.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser