Forsiden

Vedtak om overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret, fylkesmannen, Statens landbruksforvaltning og Bergvesenet etter konsesjonsloven, jordloven, odelsloven og skogbruksloven

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 8. desember 2003 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 2 og § 14, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401, lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413 og lov 28. juni 1974 nr. 58 om odelsretten og åsetesretten § 30, § 31, § 32 og § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 1975 nr. 2.<br> Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 11. februar 2011 nr. 137.<br> Endringer: Endret ved vedtak 6 jan 2004 nr. 11, 22 mars 2006 nr. 350, 20 des 2007 nr. 1675, 27 nov 2009 nr. 1476, 11 feb 2011 nr. 148, 22 sep 2014 nr. 1223, 22 juni 2015 nr. 730.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov