Skogbrukslova

Landbruks- og matdepartementet

LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk  (skogbrukslova)

Denne lova har til formål å fremme ei berekraftig forvaltning av skogressursane i landet med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskaping, og å sikre det biologiske mangfaldet, omsyn til landskapet, friluftslivet og kulturverdiane i skogen.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter